Niguliste Autokool

Lõppastme koolituse õppekava

Käesolev õppekava on koostatud tuginedes majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“, täiskasvanute koolituse seadusele ja haridus- ja teadusministri määrusele „Täienduskoolituse standard“.

 

Õppekava nimetus

B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe lõppastme koolituse õppekava

Majandustegevusteate number

194048

Õppekavarühm

Transporditeenused

Õpiväljundid ja õppesisu

Õppekava õpiväljundid ja õppesisu on toodud „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ Lisas 5 .

Õpingute alustamise tingimused

Esmaõppe lõppastme koolituskursuse peab läbima enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu, ehk 23 kuu jooksul pärast esmase juhiloa saamist. Lõppastme koolitusel peab lisaks õpingukaardile õpilasel kaasas olema esmane juhiluba või isikut tõendav dokument.

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 6 tundi, sellest teooriaõppes 2 tundi E-õppena.

Õppematerjalide loend

Kõik õppematerjalid on kättesaadavad E-õppe keskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus

E-õppe keskkond www.liikluskoolitus.ee/internetikool, õppeklss Niguliste 2-26, Tallinn, nõuetele vastavad õppesõidukid. Tellimuskoolitusi võib läbi viia ka tellija õpperuumides. Lõppastme koolitust võib õpilase soovil läbi viia ka õpilase kasutuses oleva autoga.

Lõpetamise tingimused

Läbitud kohustuslikud seminarid, sooritatud teooriaõppe arvestused E-õppe keskkonnas ja läbitud õppekava kohased sõidutunnid.

Väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimise kohta teeb koolitaja vastava sissekande koolituskursuse tunnistusele ja edastab asjaomased andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse.

Nõuded koolitajale

Omab Maanteeameti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust.


 Place some text here.